انونس ویدئو کلیپ های ورزشی – 9

کارفرما

کارفرمای پروژه

FIT GYM ART

تاریخ

تاریخ و مدت

10 تیر 1401  |  5 روز

Location

محل پروژه

تهران

در این ویدئو شما بخشی از ویدئو کلیپ های ورزشی تولید شده در کنت تیم را بصورت خلاصه خواهید دید .